Regulamin Sklepu Wika.pl online

 

 

 1. Terminologia

 2. Postanowienia Ogólne

 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 5. Dostawa i forma płatności

 6. Uprawnienia Klienta będącego konsumentem: zwrot/wymiana/reklamacja/wypożyczanie

 7. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 8. Wystawianie faktur

 9. Postanowienia końcowe

 

 

  

 

I. Terminologia

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

1.   WIKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WIKA WOJCIECH PRZEMIENIECKI, ul. Jaroszyka 3, 10-687 Olsztyn, NIP: 7391084156

2.   „Klient" - osoba fizyczna, będąca konsumentem lub przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie na wybrane artykuły oferowane przez  Wikę.

3.   „Konto" - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Klienta.

 

II. Postanowienia Ogólne

1.   Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów sprzedaży artykułów oferowanych przez Wikę za pośrednictwem sklepu internetowego www.wika.pl, zwanego dalej: „Sklepem".

2.   Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (za wyjątkiem Rozdziału VI. Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

3.   W celu dokonania zakupu należy zarejestrować się na stronie internetowej: www.wika.pl. Podczas rejestracji Klient ustala hasło do osobistego konta. Hasła nie należy nikomu ujawniać. Klienci zarejestrowani logują się na własne konto, podając login i hasło.

4.   Korzystanie z Konta przez Klienta jest bezpłatne.

5.   Po zalogowaniu należy dodać wybrany towar do koszyka, wypełnić zamówienie i wysłać je, wybierając odpowiednio oznaczone pole na stronie Sklepu.

6.   Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W przypadku wystawienia faktury VAT wymagane jest podanie NIP-u Klienta. W przypadku konsumentów niebędących jednocześnie przedsiębiorcami podanie numeru NIP nie jest obowiązkowe.

7.   Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany:

  • cen towarów;
  • wprowadzania oraz usuwania towarów;
  • przeprowadzania zmian
  • wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych

 

8.   W przypadku, gdy Klient po złożeniu zamówienia zdecydował się na dokonanie zmian, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, celem uzgodnienia i wprowadzenia zmian w zamówieniu.

9.   Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Klientów Sklepu są poufne. Będą przetwarzane przez Sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, dokonywania ich aktualizacji i poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.

10. Nowo zarejestrowany Klient wpisywany jest do bazy newslettera. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera. W takim przypadku wystarczy wysłanie stosowanego oświadczenia na adres:  Wika, ul. Jaroszyka 3, 10-687 Olsztyn.

11. Postanowienia Regulaminu stanowią każdorazowo integralną część zawieranych przez Sklep umów, chyba że strony postanowią odmiennie na piśmie pod rygorem nieważności. Formy pisemnej pod rygorem nieważności wymagają także wszelkie oświadczenia woli ukierunkowane na zakończenie stosunku umownego.

12. Rejestracja w Sklepie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

III. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Klientów Sklepu są poufne. Będą przetwarzane przez Sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, dokonywania ich aktualizacji i poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.

IV. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep

1.   Do korzystania z funkcjonalności Sklepu konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:

a)   posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;

b)   dostęp do poczty elektronicznej;

c)   korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;

d)   korzystanie z rozdzielczości ekranu: co najmniej 1024x768;

e)   włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Strony mogą rozwiązać umowę o korzystanie z Konta w każdym czasie w drodze porozumienia stron. Klient może również wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres: "Artykuły Taneczne Wika, ul. Jaroszyka 3, 10-687 Olsztyn. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że strony ustalą krótszy okres wypowiedzenia.

3.   W wypadku Klienta będącego jednocześnie konsumentem Sklep może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta wyłącznie w przypadku, gdy Klient rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń we wskazanym przez Sklep terminie. W takiej sytuacji umowa o korzystanie z Konta zawarta z Klientem będącym konsumentem ulega rozwiązaniu po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sklep stosownego oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, zaś umowa o korzystanie z Konta zawarta z Klientem niebędącym konsumentem ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia wypowiedzenia przez Sklep.

4.   Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.   Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.   Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V. Dostawa i forma płatności

1.   Wysyłka zamówionego towaru za pobraniem nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Zamówienia niepobraniowe i darmowe realizowane są w terminie do 2 dni roboczych po wpływie należnej kwoty na konto Sklepu. W przypadku, gdyby nastąpił brak zamówionego towaru w magazynie, Klient niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie. Wówczas Klient może od umowy odstąpić bądź otrzymać zamówiony towar po jego sprowadzeniu.

2.   W celu realizacji przesyłki expressowej 24h należy:

a)   złożyć zamówienie od poniedziałku do czwartku (z wyłączeniem świąt) do 13.00

b)   wybrać przesyłkę kurierską,

c)   przesłać dowód wpłaty do 14.00.

3.   Przy zakupach w Sklepie obowiązują następujące koszty przesyłek na terenie Polski:

a)   za pobraniem:

  • przesyłka kurierska do 5 kg - 21 zł.

b)   niepobraniowa:

  • przesyłka Pocztą Polską do 0,5 kg -14 zł.
  • przesyłka kurierska do 5 kg -14,40 zł.

c)   darmowa- list polecony ekonomiczny 6zł :

  • przy złożeniu zamówienia przez stronę Sklepu na kwotę powyżej 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych oraz dokonaniu przedpłaty towar zostanie wysłany na koszt Sklepu Pocztą Polską- listem poleconym ekonomicznym.

4.    Najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia rzeczy przyjętym przez Sklep jest sposób, o którym mowa w ust. 3 lit. c).

5.   Klient ma prawo wyboru spośród metod płatności:

a) przelewu na konto: 35 2490 0005 0000 4500 7826 0318 SWIFT: ALBPPLPW

b) zapłaty kartą płatniczą

c) PayU

d) PayPal dodając 3,3% prowizji na wika@wika.pl

 

VI. Uprawnienia Klienta będącego konsumentem zwrot/wymiana/wypożyczanie/voucher

1.   Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając na piśmie stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie. Po upływie powyższego terminu, prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres:  Wika, ul. Jaroszyka 3, 10-687 Olsztyn lub przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: wika@wika.pl

2.   W sytuacji skorzystania przez konsumenta z odstąpienia od umowy w formie elektronicznej, Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3.   Klient składając oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy powinien skorzystać z formularza zwrotu/wymiany towaru.

4.   W razie odstąpienia przez Klienta od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i zwrotu zakupionego przez klienta towaru. Sklep zwraca koszty zakupionego towaru i koszty przesyłki towaru do klienta. Sklep zwraca koszty dostarczenia towaru do Klienta do wysokości odpowiadającej najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia oferowanym przez Sklep, o którym mowa w Rozdziale V. ust. 3. Koszty odesłania zakupionego towaru do Sklepu obciążają konsumenta. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na inny sposób płatności nie ponosi żadnych związanych z tym opłat. Sklep poświadczy Klientowi na piśmie zwrot świadczenia.

5.   W sytuacji, gdy Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

6.   W przypadku wykonania przez konsumenta uprawnienia, o którym mowa w ust. 1. konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7.   Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiot świadczenia wykonano według specyfikacji konsumenta: 
a) odciętych na zamówienie: materiałów, frędzli, piór, dodatków krawieckich;
b) otwartych opakowań cyrkonii (pojedyńcze grossy kamieni);
c) ozdabianych na zamówienie np. koszul, pasów;
d) butów na specjalne zamówienie;
e) strojów tanecznych uszytych na wymiar;

8.  Voucher  Wika to dokument wystawiony przez Wikę, który zawiera: walutę i wartość vouchera, datę ważności i informację o miejscu i sposobie realizacji vouchera.
a) voucher można wymienić na towar oferowany przez Wikę w cenach brutto do wartości vouchera
b) voucher nie może być wymieniony na gotówkę
c) voucher można zrealizować w sklepie Wika w Olsztynie, Warszawie lub na stoisku
d) voucher jest ważny do daty wydrukowanej na voucherze 

 Reklamacja

1.   Klient będący konsumentem może złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu jej świadczenia.

2.   W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać zakupiony towar na adres  Wika, ul. Jaroszyka 3, 10-687 Olsztyn wraz z wypełnionym formularzem reklamacji. W przypadku złożenia reklamacji w przedmiocie nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu przedmiotu umowy należy wysłać stosowne pismo na adres:  Wika ul. Jaroszyka 3, 10-687 Olsztyn.

3.   Sklep zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania (Art.6 Ustawy z dn. 05.08.2015r.). W sytuacji, gdy reklamacja będzie zawierała braki, Sklep o dostrzeżonych brakach poinformuje Klienta pisemnie i wezwie go w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania do jej uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamacja pozostanie bez rozpoznania. W sytuacji, gdy Klient usunie braki w terminie, Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji Wika zwróci Klientowi koszt zakupu reklamowanego towaru. W/w zwrot odbywa się w postaci bonu towarowego o terminie ważności 1 rok.

4.   Reklamacji nie podlegają:
dla materiałów z poliestrem, viscosą, cottonem: odbarwienia powstałe w wyniku czyszczenia, prania niezgodnie z przepisami prania. Materiały z poliestrem i innymi domieszkami powinny być czyszczone tylko w specjalistycznych pralniach chemicznych.
dla butów tanecznych: uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania obuwia, np. otarcia, starcia, rozerwania, rozcięcia, itp., jak również naturalne zużycie obuwia, np. starcie spodów, starcie fleków, wytarcie wkładek, odbarwienia będące skutkiem przemoczenia lub przepocenia, odkształcenia spowodowane dopasowaniem obuwia do stopy, o ile nie są one spowodowane wadliwością zakupionego towaru.
dla koszul tanecznych: przebarwienia materiału wynikające z prania koszuli niezgodnie z przepisem prania.

5.   Towar zwracany lub wymieniany nie powinien mieć śladów używalności np. potu, perfum, kremu itp.

6.   W przypadku Klientów będących konsumentami wszelkie koszty wynikające z reklamacji ponosi Sklep.

  Wypożyczanie

 1. Wika wypożyczy Klientowi towar na następujących warunkach:  

 a) czas wypożyczenia liczony jest od dnia wysłania towaru przez Wikę, do dnia odesłania go do Wiki;

 b) w przypadku zniszczenia towaru, klient zobowiązuje się do wpłaty pełnej jego wartości na konto firmy w ciągu 7 dni.

                                                                       

VII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1.   Niniejszy rozdział Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

2.   W wypadku Klientów, o których mowa w ust. 1., Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w formularzu zamówienia oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

3.   Produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży zawartej z Klientem, o którym mowa w ust. 1. pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.

4.   Z chwilą wydania przez Sklep towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta, o którym mowa w ust. 1. korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.   W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient, o którym mowa w ust. 1. obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.   Odpowiedzialność Sklepu w stosunku do Klienta, o którym mowa w ust. 1., bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży. Sklep ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta, o którym mowa w ust. 1.

 

VIII. Wystawianie faktur

1.    Faktury na osobę prawną (firmę) Sklep wystawia nie później niż 15go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towaru za okazaniem paragonu z kasy fiskalnej.

2.    Sklep wystawi fakturę na rzecz osoby fizycznej ( jeśli żądanie wpłynie po upływie miesiąca w którym dostarczono towar) w terminie 15 dni od dnia zgłoszenia żądania.

3.    Sklep nie ma obowiązku wystawiania faktury jeśli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy  licząc od końca m-ca w którym dostarczono towar.

 

IX. Postanowienia końcowe

1.   Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmian przepisów obowiązującego prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw czy zmiany adresu Sklepu. O wszelkich zmianach Regulaminu Klient zostanie poinformowany przez Sklep w drodze wiadomości e-mail.

2.   Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on powiadomiony o zmianie w sposób wskazany w ust. 1 i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

3.   Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

4.   Z wyjątkiem umów zawartych z konsumentem, wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji zlecenia, których strony nie rozwiążą wcześniej w wyniku podjętych polubownie rokowań, podlegać będą Sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu.

5.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Do umów zawartych z konsumentami dodatkowo stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

 


© Wika 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.

x